Kişisel Verilerin Korunması

Nova bank Ltd. işbu metin ile 89/2007 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Yasası (KVKY)” tahtında kişisel verilerinizin mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesi hususunda sizlere bilgilendirme yapmaktadır.

Bankamızın sunduğu hizmetlerden yararlanmanız amacıyla tarafımıza bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verileriniz ile Bankamıza yaptığınız/yapacağınız başvurularda paylaştığınız kişisel verilerinizin KVKY tahtında Bankamız tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde kullanılacağını ve işleneceğini kabul etmektesiniz.

Buna kapsamda, işlenmeleri gereken amaç ile bağlantılı olarak kişisel verilerinizin;

 • Bankamıza bildirildiği şekliyle ve Bankamıza bildirilmiş olan en güncel hali ile kaydedileceğini, muhafaza edileceğini, depolanacağını,
 • Mevzuat tahtında veya varsa aramızda aktedilen sözleşme ve/veya özel muvafakatleriniz tahtında kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKY’na uygun olarak yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere ve kurumlara aktarılabileceğini,
 • Ve yine KVKY’na uygun olarak sair şekillerde işlenebileceğini,

bilgilerinize sunarız.

Nova Bank Ltd. KVKY uyarınca “Kontrolör” sıfatını taşımaktadır. Kontrolör olarak, Bankamız ile paylaşılan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen şekilde muhafaza edilmekte ve kullanılmakta olup paylaşılan kimlik, iletişim, finansal verilerinizin, özel nitelik taşıyan verilerinizin, meslek verilerinizin, ses kamera gibi görüntü verilerinizin, ve diğer size ait her türlü kişisel verilerinizin, güvenlik ön planda tutulacak şekilde ve KVKY’na uygun olarak kullanılmasına, işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına yüksek düzeyde önem göstermekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verileriniz Bankamız tarafından, aşağıda sayılan hususlarda ve/veya talimatlarınızın yerine getirilmesinde ve/veya varsa aramızda aktedilen sözleşme hükümleri doğrultusunda, ancak her halükarda bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Kişisel verileriniz;

 • Bankamız tarafından sunulan/sunulacak olan hizmetlerimizin sağlanabilmesi açısından gerekli araştırma ve incelemelerin yapılabilmesi amacıyla,
 • Bankamızdan yapılacak kredi ve risk taleplerinizde değerlendirmelerinizin yapılabilmesi amacıyla,
 • Risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması amacıyla,
 • KKTC Merkez Bankası, Mali Suçları Mücadele Birimi, KKTC Bankalar Birliği, KKTC Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve yasal olarak bilgi istemekle yükümlü ve yetkili olan diğer otoritelerce bilgi paylaşımı yapılması amacıyla,
 • Kişisel Verilerin Korunması Yasası KKTC Bankacılık Yasası ve tebliğleri, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ve ilgili tüzükler, Poliçeler Yasası, Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası ve tebliğleri ile burada sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve hizmet sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Keza Bankamızca ihtiyaç duyulan raporlama ve istatiksel olarak yapılacak değerlendirmelerde kullanılmak amacıyla ve/veya Bankamızda yeni oluşturulacak ürünlerin belirlenmesi ve/veya pazarlama politikaları ile sosyal sorumluluk projelerinin belirlenmesi, yasal süreçlerin oluşturulması ve/veya müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla Banka tarafından gerekli görülmesi halinde KVKY’na aykırı olmayacak şekilde kişisel verileriniz işlenmektedir.
 • Bunlarla beraber Bankamız tarafından sağlanacak hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz mevzuat tahtında ve/veya varsa aramızda akdedilen sözleşme ve muvafaknamelerinize bağlı olarak 3. Kişi ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
 • Bankamız ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Bankamızın sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Bankamız, faaliyetlerini gerçekleştirebilmek maksadıyla, yukarıda bahsi geçen amaçlar kapsamında işlenen/işlenecek olan kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışanlarına, yurtiçi ve/veya yurtdışında mukim denetçilerine/hukuk danışmanlarına/ çalışmakta olduğu bağımsız denetim şirketlerine/ Bankamız tarafından hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarına hizmet kalitesini artırmak ve/veya taleplerinize cevap verebilmek amacıyla veri aktarımı yapabilir.

Kişisel verileriniz, Bankaya ait çağrı merkezleri, internet sayfaları, şubeleri ve çalışanları aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve hizmet sağlanabilmesi amacıyla akdedilen sözleşmeler uyarınca toplanabilir. Toplanan kişisel verileriniz, KVKY’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, yasa maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Banka’ya  iletmeniz durumunda Banka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Banka olumlu veya olumsuz yanıtını dönerken, yaptığı işlem ile ilgili bilgi verecek veya talebin yerine getirilmemesine ilişkin nedenlere yer verecektir. Keza gerçekleştirilecek işlemler ile ilgili, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

KVKY  uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verilerinizin ve işlenmişse kişisel verilerinizin işlenmesinin kaynağı hakkında bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • herhangi bir zamanda, içinde bulunduğu özel duruma ilişkin meşru nedenlerle, kendisine ait işlenmiş, işlenmekte olan veya işlenmesi planlanan verinin işlenmesine itiraz hakkı,
 • kişisel verilerin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Bankamıza iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin korunmasına ilişkin işbu bilgilendirme metni gerek duyulması halinde Banka tarafından güncellenebilir.